HomeModlitewnikModlitewnik30 - dniowe nabożeństwo do św. Józefa

Aktualności

30 - dniowe nabożeństwo do św. Józefa

30 – dniowe nabożeństwo ku czci świętego Józefa

 

WPROWADZENIE

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawien­nictwo w trudnych sytuacjach. Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codzien­nie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydzie­stu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Je­zusem, Synem Bożym, i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.

Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzie­lone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Jó­zefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona".

Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spo­wiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli oka­żemy jednocześnie gotowość do spełniania uczyn­ków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby No­wennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.

Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przepro­wadzić nas na drugi brzeg - do portu wiecznego zbawienia.

                  

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania

(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa

i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,

módl się za nami i za wszystkimi umierającymi

 dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA

(modlitwy     każdy dzień Nowenny)

+ W imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagaj­cie nam, ratujcie nas. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynie­nie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świę­tego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Nie­bieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czy­nić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pew­nego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśli­wość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z poboż­nym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca - Maryi.

Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby zobaczyć swego syna Józefa, który został rządcą w Egipcie. Zaprzykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszyst­kich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i du­chowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, oświęty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powie­rzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdro­wiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszyst­kie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spo­śród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzy­mania na rękach Mesjasza, którego tak wielu kró­lów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie pro­szę. (Należy wymienić swoją prośbę).

Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.  (mówimy 3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Pa­trona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świę­tych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wy­sławiam łaskawość Twego serca, które zawsze goto­we jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi laskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę.

Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen. Chwała Ojcu... (mówimy 3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielkapowiedziała: „Biedni grzesznicy, bez względuna wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane".

O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen. Chwała Ojcu... (mówimy 3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.

Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.

Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.

Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.

Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.

Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.

Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.

Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.

Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.

Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.

Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen. Chwała Oj­cu.. . (mówimy 3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni - wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.

Święty Józefie, okaż się hojnym i łaskawym tak­że dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze bę­dę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opie­kunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen. Chwała Ojcu... (mówimy 3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki bła­gam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, mo­je mocne postanowienie pozostania pod opieką Ży­wiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej do­broci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej proś­by. Amen. Chwała Ojcu... (mówimy 3 razy)

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU CZCI UKRYTEGO ŻYCIA

ŚWIĘTEGO JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę po­kornego serca i ducha.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę ła­godności i dobroci serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poko­ju w mym sercu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę po­bożności i bojaźni Bożej.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dąże­nia do doskonałości.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czy­stości serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cier­pliwości w próbie i cierpieniu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę ła­godności charakteru.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę po­znawania wiecznych prawd.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę roz­różniania duchów.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wy­trwałości w czynieniu dobra.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę mę­stwa w niesieniu krzyża.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwol­nienia się od przywiązania do rzeczy światowych.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsk­noty za niebem.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.

Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.

Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.

Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.

Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.

Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, azwłaszcza w godzinie śmierci.

Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen. Chwała Ojcu... (mówimy 3 razy)

WEZWANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. ufnością ożywiony przy­chodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć ła­skawie i wysłuchać. Amen.

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Naj­świętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Je­zusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Na­ucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na wię­kszą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.

W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecu­ję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzie­lenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W:I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orę­downictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.

Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co po­siadam, moje całe życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświęt­szej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,

pozwól mi być Twym dzieckiem.

Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,

abym pozostawał w stanie łaski Bożej.

Święty Józefie, Opiekunie,

Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,

bądź moim przewodnikiem i doradcą,

pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi...

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen.

Więcej w tej kategorii: «Modlitwy do Św. Jana Pawła II