HomeSakramentyPokutaSakramenty Święte

Aktualności

Jest to sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów wypowiedzianych przez Jezusa Chrystusa do apostołów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Sakrament pokuty, zwany także sakramentem pojednania i nawrócenia, składa się z pięciu aktów penitenta (spowiadającego się) oraz rozgrzeszenia udzielanego przez kapłana. Tymi aktami są:

  • - rachunek sumienia
  • - żal za grzechy
  • - postanowienie poprawy
  • - wyznanie grzechów
  • - wypełnienie zadośćuczynienia i pokuty.

         Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, są objęte ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów. Rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich kapłani. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa śmierci grzesznika każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiedzi, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i każdej ekskomuniki.

         Ojciec Święty zaleca wszystkim spowiednikom troskę o to, "aby spowiedź nie stała się praktyką odpychającą i przykrą, szczególnie dla ludzi o słabej pobożności lub wchodzących na drogę nawrócenia". Prosi także o zachowanie wielkiej delikatności w traktowaniu spraw związanych z szóstym przykazaniem, czyli: nie cudzołóż. Jan Paweł II zaleca też spowiednikom: "niech miłosierdzie będzie tym większe, im większy jest upadek moralny penitenta".

 

Harmonogram spowiedzi

Codziennie przed Mszą Świętą

W pierwszy piątek miesiąca

  • - pół godziny przed Mszą świętą

Przystępując do sakramentu spowiedzi należy zabrać ze sobą modlitewnik (książeczkę), by zrobić rachunek sumienia, odmówić akt żalu i wypełnić zadaną przez spowiednika pokute.  

Czytaj dalej...
Datetime: 13 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Małżeństwo
0 Comments

"Bóg jest miłością i chrześcijaństwo jest religią miłości. Podczas gdy inne systemy myślenia i postępowania chcą budować świat człowieka oparty na bogactwie, władzy, przemocy, wiedzy czy użyciu - Kościół głosi Miłość."

Jan Paweł II

 


1.Na zapowiedzi należy zgłosić się 3 miesiące przed planowanym ślubem. Do kancelarii parafialnej należy przynieść:

- najnowsze i pełne świadectwa chrztu z adnotacją

- dowody osobiste

- indeks nauki religii

- zaświadczenia z USC o braku przeszkód do ślubu konkordatowego.

2.Wszystkich narzeczonych obowiązują dni skupienia dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński), oraz trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia rodzinnego.

3.W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

4.Sakrament małżeństwa powinno się przyjmować w czasie Mszy św., w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

5.narzeczeni odbywają trzy rozmowy z duszpasterzem:

- na pierwszej - spisują protokół przedślubny

- na drugiej - rozmowy o tematyce religijnej

- na trzeciej - omówienie liturgii sakramentu

6.Na ok. 2 tygodnie przed ślubem narzeczeni powinni uzupełnić w kancelarii brakujące dokumenty.

7.W okresie przygotowania do sakramentu małżeństwa, narzeczeni powinni wziąć udział w dwóch spowiedziach sakramentalnych.

- pierwsza po spisaniu protokołu,

- druga przed ślubem.

Przed wyznaniem grzechów należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przed ślubna. 

 

Czytaj dalej...
Datetime: 13 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Kapłaństwo
0 Comments
Datetime: 13 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Namaszczenie chorych
0 Comments

1. Do ciężko chorego należy poprosić kapłana wcześniej, zanim chory utraci przytomność. Nie należy zwlekać i obawiać się wizyty kapłana. Sakrament Namaszczenia Chorych ma umocnić 
w chorobie i cierpieniu. Jest on przeznaczony dla żywych, a nie umarłych.

2. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

3. Gdy kapłan przychodzi do domu należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, kropidło, wodę święconą

szklankę wody

przed kapłana należy wyjść z zapaloną świecą

4. Wszyscy obecni powinni brać udział w modlitwie w pokoju chorego

5. Za zaopatrzenie chorego sakramentami świętymi odpowiedzialna jest najbliższa rodzina. W szpitalu należy zgłosić chorego do ks. Kapelana.

6. Chorych odwiedzamy regularnie w pierwsze soboty miesiąca od godz. 8:30. Nowych chorych, którzy chcą przyjmować regularnie Komunię Świętą i sakrament chorych należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej

Czytaj dalej...
Datetime: 13 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Bierzmowanie
0 Comments

         Należy ono, wraz z chrztem i Eucharystią, do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie uważa się za dopełnienie łaski chrztu. Jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby jak uczy "Katechizm" głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem". Bierzmowanie zwane jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, gdyż zwyczajowo udziela się go chrześcijanom, którzy weszli w wiek młodzieńczy.

         Jak uczy Sobór Watykański II, przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Wiara osoby otrzymującej bierzmowanie, dodaje Jan Paweł II, powinna być silniejsza, bardziej dojrzała, "bardziej dorosła".

         Sakramentu tego udziela biskup przez namaszczenie na czole krzyżmem, czyli olejem z mieszaniny oliwy i wonnych substancji, poświęconym w Wielki Czwartek. Przez namaszczenie chrześcijanin otrzymuje znamię, pieczęć Ducha Świętego.

         Jak przypomina "Katechizm Kościoła Katolickiego" - kiedyś naznaczano żołnierzy pieczęcią wodza, a niewolników - pieczęcią pana. Bierzmowanie jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha. Na pamiątkę przyjęcia tego sakramentu bierzmowany wybiera sobie jeszcze jedno imię.

Anima Humana

 to przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania polegające na doświadczeniu ŻYCIA Z BOGIEM

WYMAGANIA:

1. Operacja ANIMA HUMANA to celebracje, spotkania, warsztaty, wolontariat, przygotowujące uczniów gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania.

2. Przygotowanie trwa trzy lata.

3. Bierzmowanie przyjmują uczniowie kl. 3 w bliskości Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

4. Kandydaci 1 i 2 roku formacji uczestniczą w warsztatach biblijno-liturgicznych.

5. Kandydaci 3 roku formacji uczestniczą w spotkaniach wtajemniczających, które będą odbywały się raz w miesiącu z wyjątkiem miesiąca stycznia i kwietnia.

6. Wszyscy kandydaci uczestniczą w każdy Pierwszy Piątek od września do czerwca 
w Eucharystii:

w okresie zimowym o godz. 17:00

w okresie letnim o godz. 18:00

7. Wszyscy kandydaci praktykują pierwsze piątki miesiąca.

8. Spowiedź:

w okresie zimowym od 16:30

w okresie letnim od 17:30

9. Kandydaci uczestniczą przynajmniej w:

10 nabożeństwach różańcowych w październiku,

10 roratach w Adwencie,

W okresie Wielkiego Postu uczestniczą w Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 17:00 i w Gorzkich Żalach w niedzielę o godz. 16:00

10 nabożeństwach majowych o godz. 18:00

Nieobecność na spotkaniu musi być usprawiedliwiona przez rodziców do dwóch tygodni od daty nieobecności.

         Kandydaci, którzy nie przygotowują się w naszej Parafii do sakramentu, a chcą przystąpić u nas do niego, przynoszą zaświadczenie o skończeniu przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, zgodę katechety przygotowującego i zgodę księdza proboszcza ze swojej parafii zamieszkania na możliwość udzielenie sakramentu bierzmowania u nas. Ponadto zobowiązani są wziąć udział w próbach liturgicznych, w naszej parafii.

Kandydaci, którzy przyjęli sakrament Chrztu Świętego w innej parafii, muszą dostarczyć akt chrztu do końca grudnia.

Operacja  Anima Humana- Newsy:

Wrześniowe dni skupienia dla Bierzmowanych

8 września zapraszamy rodziców uczniów III klas gimnazjum, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania.

 Msza za trzecioklasistów zamiast spotkań

Kandydaci do bierzmowania z klas trzecich nie będą mieli spotkań w kwietniu. W zamian za to zapraszamy was na Msze Święte w intencji pomyślnego zdania egzaminów gimnazjalnych, które będą odprawiane w środy o godz. 20:30. Zapraszamy także w ostatnim tygodniu przed egzaminami, bo przez te dni szczególnie będziemy się za was modlić.

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi przed egzaminem, by być w stanie łaski uświęcającej i słyszeć podpowiedzi Ducha Świętego.

 Bezpośrednio przed Sakramentem Bierzmowania odbędą się trzydniowe dni skupienia dla rodziców bierzmowanych ze spowiedzią świętą

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Eucharystia
0 Comments

Największy sakrament Kościoła

         Podczas Mszy kapłan mówi za Chrystusem: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane". Po tych słowach ukazuje wiernym hostię. Następnie unosi kielich i mówi: "Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę".

Eucharystia - dzięki niej Chrystus jest obecny w swoim Kościele w wyjątkowy sposób. Ustanowiona podczas Ostatniej Wieczerzy jest, jak mówi Sobór Watykański II, "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Wszystkie bowiem inne sakramenty i dzieła apostolskie wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Jan Paweł II w 1997 roku we Wrocławiu powiedział wręcz o Eucharystii: "Zaiste, jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół". W sakramencie tym, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, jest obecne prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: "To czyńcie na moją pamiątkę". Ważności nie utraciła nauka XVI-wiecznego soboru trydenckiego, który głosił, że 
w Najświętszej Eucharystii "są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus".

Sakrament ten ma wiele określeń. nazywa się go eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym bogu (greckie słowo eucharistein znaczy: "dziękować"). Inna nazwa to wieczerza pańska, w nawiązaniu do ostatniej wieczerzy, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki. Sakrament ten nazywany jest także najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa zbawiciela, albo mszą świętą, która kończy się posłaniem wiernych (słowo łacińskie - missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu. trzeba też wymienić inne niezmiernie ważne i bogate w treść określenie: komunia, ponieważ przez ten sakrament wierni jednoczą się z Chrystusem.

Eucharystia jest dla chrześcijan znakiem wielkiej nadziei na osiągnięcie zbawienia. Chrystus obiecał bowiem: "kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne".

Czytaj dalej...
Datetime: 06 Gru 2013
Napisane przez
Dział: Chrzest
0 Comments

Dziecko należy ochrzcić jak najwcześniej po urodzeniu. Chrzest należy zgłosić w kancelarii miesiąc wcześniej oraz obowiązkowo wziąć udział w katechezie przed chrztem. Katecheza chrzcielna odbywa się w piątek przed  niedzielą chrztu. Chrzest udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca. Zgłaszając dziecko do chrztu należy przynieść ze sobą do kancelarii:

  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • metrykę ślubu kościelnego rodziców lub odpis kontraktu cywilnego, gdy nie mają ślubu kościelnego
  • zaświadczenia chrzestnych z parafii gdzie obecnie mieszkają, że mogą pełnić tę funkcję.

2. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

I. Ukończyły 16 rok życia

II. Były ochrzczone i bierzmowane

III. Są praktykującymi katolikami czyli modlą się, regularnie uczęszczają na Mszę św., często przystępują do Komunii Św., mają ślub kościelny, cieszą się w swym otoczeniu dobrą opinią oraz dają swym chrześcijańskim życiem dobry przykład; w wypadku młodzieży konieczne jest, aby była bierzmowana oraz uczęszczała na religię w szkole potwierdzone indeksem; nie wolno dopuszczać do funkcji chrzestnych osób żyjących w związku cywilnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na religię w szkole.

3. Rodzina dziecka powinna w dniu chrztu przystąpić do Komunii Św., a następnie troszczyć się o życie religijne ochrzczonego dziecka (czyli nauczyć dziecko modlitwy, uczestniczyć wraz z nim w Niedzielnej Mszy Świętej.

4. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego?

Kan. 872. Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

 Kan. 874.

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 

jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem.

            Zgodnie z instrukcją duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski z 1975 r. o udzielaniu sakramentu chrztu św., do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowane w wierze, w której zostaną ochrzczone.

 W związku z możliwością zaistnienia różnych sytuacji ustala się: 

Nie należy udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub prawnych opiekunów, a tym bardziej wbrew ich woli.

Do udzielenia chrztu wystarczy prośba jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów.

Jeśli chrzest zgłasza matka samotnie wychowująca dziecko, która jest osobą praktykującą, chrzest winien odbyć się bez dodatkowych wymagań.

Jeśli rodzice żyją w związku cywilnym lub w konkubinacie i nie mogą zawrzeć małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych, jednak praktykują swoją wiarę w tym, co jest dla nich możliwe, dziecko należy ochrzcić, wymagając na piśmie oświadczenia rodziców, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Jeśli o chrzest swego dziecka proszą rodzice żyjący w związku cywilnym lub konkubinacie, którzy nie mają żadnych przeszkód kanonicznych do zawarcia kanonicznego związku małżeńskiego, należy starać się o doprowadzenie rodziców dziecka do zawarcia małżeństwa przed chrztem ich dziecka. Wszystko to jednak musi odbywać się w taki sposób, by nie było przymusu do zawarcia małżeństwa. Nie należy zatem żądać od rodziców oświadczenia na piśmie, że zobowiązują się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, traktując takie zobowiązanie jako warunek udzielenia chrztu. W przypadku odmowy zawarcia małżeństwa, można udzielić chrztu, wymagając na piśmie oświadczenia rodziców dziecka, że zobowiązują się do troski o jego chrześcijańskie wychowanie i dodatkowo osobnego oświadczenia rodziców chrzestnych dziecka, że zobowiązują się uczynić wszystko i dopilnować, by chrześniak został wychowany w wierze katolickiej.

Jeżeli natomiast nie ma zupełnie nadziei na wychowanie dziecka w wierze, w której ma otrzymać chrzest, udzielenie sakramentu należy odłożyć, wyjaśniając rodzicom przyczynę takiej decyzji (kan. 868 § 1, 2°). Jeśliby doszło do takiej sytuacji, która w naszych warunkach należy do rzadkości, każdą decyzję o odłożeniu chrztu duszpasterz winien skonsultować z kurią metropolitalną. Mając na uwadze nauczanie Kościoła o konieczności chrztu do zbawienia (KKK 1213) w wypadku wątpliwości co do udzielenia chrztu lub odłożenia go, należy opowiedzieć się za udzieleniem chrztu.

W przypadku niedostatków wiary i praktyki religijnej rodziców, należy zatroszczyć się o to, by chrzestni byli ludźmi żywej wiary.

Należy przyjąć za regułę, że chrzest dziecka rodziców, którzy nie żyją w kanonicznym małżeństwie i podpisujących zobowiązanie o wychowaniu w wierze swojego dziecka, winien odbyć się w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że jest jakaś słuszna przyczyna chrztu gdzie indziej, ale wtedy za pisemnym zezwoleniem proboszcza lub wikariusza własnej parafii. Takie zezwolenie, którego duszpasterz nie powinien odmawiać, winno być udzielone po rozmowie duszpasterskiej i odpowiednim pouczeniu.

Rodzice chrzestni powinni być bierzmowani, mieć ukończone szesnaście lat (chyba, że proboszcz jest zdania, iż słuszna przyczyna umożliwia dopuszczenie młodszej osoby), być katolikami wyznającymi swoją wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz młodzieży nieuczęszczającej na katechizację). Osoby niespełniające tych wymogów nie mogą być ani chrzestnymi, ani świadkami chrztu.

Kraków, dnia 9 stycznia 2008 r.
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kanclerz Kurii

Czytaj dalej...